Important notice

Due to restrictions under applicable securities laws, the information herein is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in certain jurisdictions.

Enter the country in which you reside / Ange landet där du bor:
I am currently physically present in / Jag befinner mig för närvarande i:


Important information

Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not directed at or accessible to certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to access this part of the website. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this website.

On 19th November 2019 Ocean Outdor Limited (“Ocean Outdoor”), through its indirectly and wholly-owned subsidiary Ocean BidCo Limited announced a public offer to acquire all shares in AdCityMedia AB (publ) (“Offer”). The Offer is not being made to persons whose participation in the Offer require that an additional Offer document is prepared, that further registration is effected or that any other measure is taken in addition to those required under Swedish law and regulations.

The information on this part of the website must not be distributed and must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into any country in which the distribution or the Offer would require any such additional measures to be taken by Ocean Outdoor or where it would be in conflict with laws or regulations in such country – any such action will not be permitted or sanctioned by Ocean Outdoor. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded.

The Offer is not being and will not be, made, directly or indirectly, in or into, by use of mail or any other means, or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States. This includes, but is not limited to facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic transmission. The Offer cannot be accepted and shares may not be tendered in the Offer by any such use, means, instrumentality or facility of, or from within Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States or by persons located or resident in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States. Accordingly, this part of the website and any related Offer documentation are not being and should not be mailed or otherwise transmitted, distributed, forwarded or sent in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States or to any Australian, Canadian, Hong Kong, Japanese, New Zealand, South African, Swiss or United States person or any persons located or resident in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States.

The information on this part of the website must not be sent to shareholders with registered addresses in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States. Banks, brokers, dealers and other nominees holding shares for persons in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States must not forward the information on this part of the website to such persons.

I, therefore, certify that:

 1. I am:
  (i) not an Australian, Canadian, Hong Kong, Japanese, New Zealand, South African, Swiss or United States person; (ii) resident and physically present outside of Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland and the United States; and (iii) not an agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal whom is an Australian, Canadian, Hong Kong, Japanese, New Zealand, South African, Swiss or United States person or whom is resident or physically present in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States.
 2. I am resident and physically present
  (a) in Sweden; or (b) outside of Sweden and each of the jurisdictions referred to in clause (1) above and, in that case, I am authorized to access the information and documents on this website without being subject to any legal restriction and without any further action required by Ocean Outdoor.
 3. I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above.

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Den 19th November 2019 lämnade Ocean Outdoor Limited (“Ocean Outdoor”), genom dess indirekt och helägda dotterbolag Ocean BidCo Limited, ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier i AdCityMedia AB (publ) (“Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas, att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller reglering.

Informationen på den här delen av webbplatsen får inte distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder vidtas av Ocean Outdoor eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Ocean Outdoor kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte den här delen av webbplatsen eller någon dokumentation relaterad till Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Informationen på den här delen av webbplatsen får inte skickas till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra informationen på den här delen av webbplatsen till sådana personer.

Jag intygar därför att:

 1. Jag är:
  (i) inte från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA; (ii) bosatt och befinner mig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika och USA; och (iii) inte ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som är från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller som är bosatt eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
 2. Jag är bosatt och befinner mig
  (a) i Sverige; eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, i sådant fall, är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan att vara begränsad enligt legala restriktioner och utan att någon ytterligare åtgärd behöver vidtas av Ocean Outdoor.
 3. Jag har läst, förstått och åtar mig att efterleva samtliga restriktioner som beskrivs ovan.

Not available in your country

The information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States, or any other jurisdiction where to do so may constitute a violation of applicable laws and regulations or require further filings or other measures in addition to those required under Swedish law and regulations.


Informationen är inte tillgänglig i ditt land

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller reglering.